,

چه زمانی مجبور به تعویض پنل(صفحه)تلویزیون می شویم؟

توجه.دربعضی ازمواقع که دیگر پنل تلویزیون که غیر قابل تعمییر میباشد و می بایست پنل تعویض گرددچندنمونه ازاین
مواردرابه شماعزیزان معرفی می کنیم
زمانی که خطوط رنگی چه بصورت عمودی ویاچه بصورت افقی ضاهر شود مثل
تصویر مقابل که دراین صورت راحی جزء تعویض پنل(صفحه)وجود ندارد
وشرکت سیما تعمییر تبریز افتخاردارد دراصراء وفقت ودرمحل شما بدون هزینه ایاب وذهاب باقطعات اصل وباقیمت مناسب

 ۳ ماهضمانت کتبی افتخاردرکنارشمابودن رااعلام می داریم

ایجادنوارروی صفحه همانندشکل مقابل

….. دوتیکه یاهمان دونیمه شدن تصویر که متغیر به نوع رنگ که

۰۰۰۰ ومتاسفانه شکستگی پنل درهرحالت نیاز به تعویض دارد (نقدوبرسی توسط مهندس اروجلدو)